Fredninger og beskyttet natur

Sikringen af at den fredede og beskyttede natur (§3) faktisk bliver beskyttet er en af DN Vardes kerneområder. DN Varde får en del henvendelser fra borgere angående overtrædelser af naturbeskyttelsesloven, ligesom bestyrelsen også er opmærksom på overtrædelser.

Et nyligt tjek af §3 arealerne viser at en del af områderne er forsvundet de senere år pga. oppløjning mv.

 

Lokalplaner og andre plansager

Den kommunale planlægning følges med stor interesse af DN Varde. Varde Kommune har et erklæret politisk mål om at udfordre planloven, ofte på bekostning af naturen og de kystnære områder. Hvor der er væsentlige natur- eller landskabsmæssige interesser i spil går DN Varde ind i sagerne og vinder som hovedregel de sager der påklages.

 

Åer, vandløb og søer

Naturtilstanden i åer, vandløb og søer arbejder DN Varde med bl.a. ved at deltage i arbejdet med de statslige vandplaner. Målet er fjernelse af spærringer og rørlægninger og at få skabt mere naturlige vandløb.